این روزها...

به جرم عاشقی

محکومم به دلتنگی

به جرم عاشقی

تبعیدم به دوری

به جرم عاشقی

سزایم تنهایی ست