اعتماد به نفس یا آمپاس خودکشی؟!

دوستان سلام...میگم به واقع ما زندگی رو چی معنا کردیم؟

از زندگی چی فهمیدیم؟

از زندگی چی میخایم؟

به قول یه روانشناسی

زندگی بیش از آن چیزی که ما ازش میخایم به ما نخواهد داد

و به قول یه شاعر:

زندگی

شستن یک بشقاب است...

و چشم ها را باید شست....جور دیگر باید دید

خودکشی ممنوع

دوستی بهم میگفت تو کوه اعتماد به نفسی...

نه اینجوریام که فکر میکنین نیست ولی سردوگرم روزگار بهم یاد داده مث کوه باشم

اینجا هرکی اعتماد به نفس نداشته باشه بازنده است توقمارزندگی...

من از زمونه یاد گرفتم

من از آدمای صدرنگیش یادگرفتم

از اونایی که قول و فعلشونو بامداد می نویسن تا هروقت خواستن زود پاکش کنن

ازدنیا و سختی ها و رنج ها و مصائبش یاد گرفتم

که خودمو زیر گیره اش گیر نندازم تا خیلی آسون لهم کنه

که:

خیلی زود نرم تو آمپـــــــــــــــــــــــــــــــاس...

که خیلی زود نگم: " خودکشی

که خیلی زود نگم: " بن بست

که...

/ 1 نظر / 38 بازدید
M_Kh

انسان های بزرگ اراده میکنند.... انسان های کوچک آرزو....