حرف دل عاشق دلسوخته...

چند کلمه حرف حساب...

عاشقان دلسوخته

سعی کن در دوستی سنگ تمام بگذاری بجای اینکه سنگ انداز باشی

سعی کن حریم امن باشی نه اینکه به آتش بکشی

سعی کن خاموش کنی نه اینکه بسوزانی

کدام دل طاقت سنگدلی ها را دارد؟ فقط دل تو؟

دلی که بد میخواهد بدیها را پیشاپیش به جان خود می خرد و می ریزد

و سری که هوای بد بکند جز بدبینی ها را در خود رشد نخواهد داد و نخواهد دید...

برای به آتش کشیدن گاهی جرقه ای -شعله ای کافی ست

و برای شکستن گاهی سنگریزه ای

نشکنیم و نسوزانیم تا شکسته نشویم و نسوزیم...

این است قانون دلشدگان و زندگی.

/ 3 نظر / 51 بازدید
غزل

آنچه نادیدنی بود از مردم دنیا دیده ام اکنون باورم شده آرامش نابینا از چیست...apammm

لیمو شیرین غرغرو

ميدانم ؛ ديگر براي من نيستي ! اما …. دلي که تنگ باشد اين حرفها را نميفهمد